เช็กเงื่อนไข ออมเงินกรุงไทย เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี

เช็กเงื่อนไข ออมเงินกรุงไทย เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี

การเงิน

ออมเงินกรุงไทย กับเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี เปิดรับฝากถึงวันที่ 31 ธ.ค. นี้ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารกรุงไทยออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 1.8% ต่อปี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ฝากเงิน และสนับสนุนให้คนไทยมีวินัยการออม สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดการฝากเงินมีดังนี้

ระยะเวลาฝาก

 • 25 เดือน

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

 • 1.80% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 พ.ย. 65 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ Krungthai.com)

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

 • รับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดา (บุคคลสัญชาติไทย และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ), นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ) และหน่วยงานราชการ (สถานศึกษาของรัฐบาล)
 • การเปิดบัญชีและการฝากแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 • รับฝากตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 65 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับเกินไปจะหักคืนจากเงินต้น
 • เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับเกินไปจะหักคืนจากเงินต้น

การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก

 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถือว่าเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 25 เดือน) ที่ฝากไว้เป็นอันสิ้นสุดลง โดยธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 25 เดือน) เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินประจำ 3 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ขณะนั้น

ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ

 • ติดต่อได้ ณ ที่ทำการของสาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Krungthai.com หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111